Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSeval, Halil
dc.contributor.authorEkinci, Didem
dc.date.accessioned2022-03-11T15:08:48Z
dc.date.available2022-03-11T15:08:48Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ZeTyprYuef2HkaF3xt4wYqFvABTRHHNoKIkT5ldwnMtZ1mDGiGA8WQSBAhTCjkWr
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/5367
dc.description.abstractBu çalışma, küresel işletmelerin faaliyet gösterdikleri lokal pazarlarda her pazarın kendine özgü kültürel, sosyal ve ekonomik farklılıklarını göz önünde bulundurarak, o pazarın özelliklerine uygun pazarlama stratejileri uygulamaları durumunda ortaya çıkan glokal pazarlama kavramının kapsamını ve uygulamalarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.Çalışmanın birinci bölümünde; küreselleşme süreci, etkileri, küreselleşme ile birlikte işletmelerin yapılarında meydana gelen değişiklikler ve çokuluslu işletmelerin küreselleşme sürecine etkileri anlatılmıştır.Glokal pazarlama stratejileri, global şirketlerin lokal uygulamalarına ilişkin olmasından dolayı, çalışmanın ikinci bölümünde küresel stratejiler ele alınmış, küresel ve glokal stratejilerin farklılıklarına değinilmiştir. Ayrıca glokalleşmenin işletme fonksiyonları üzerindeki etkileri açıklanmıştır.Çalışmanın üçüncü bölümünde, glokal pazarlama kavramı, glokal pazarlama karması ve glokal pazarlama stratejileri anlatılmış, glokal pazarlama anlayışının pazarlama karması bileşenleri üzerindeki etkileri ve farklılıkları örneklendirilerek yorumlanmıştır.Global şirketlerin, farklı pazarlarda uyguladıkları glokal pazarlama stratejilerine örnek oluşturması bakımından Unilever'in gıda kategorisi ürünlerinden Carte D'or markasının glokal uygulamaları ele alınmıştır. Çalışmanın dördüncü bölümünde, araştırmanın problemi, amacı, önemi, hipotezleri belirtilerek, bu kapsamda Carte D'or'un Türkiye'deki glokal faaliyetlerine dair yüzyüze görüşme gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgulara göre değerlendirmeler yapılmıştır.Çalışmanın literatür kısmı, Kaynaklar bölümünde adı geçen yazarlardan ve eserlerden yararlanılarak ve bunlara ek olarak bu kaynaklardaki eserlerin yorumlanması şeklinde oluşturulmuştur. Uygulama örneği olarak da Unilever'in Carte D'or markasına ait bulgular mülakat yöntemi ile elde edilip yorumlanmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study is prepared to explain the concepts and applications of the meaning of the glocal marketing as a result of the global enterprises applying marketing strategies according to the local market demands by considering own cultural, social and economic differences in their local business area.The first section includes the process of globalisation and its effects, variations of the businesses structure after the globalization steps and the effects of the multinational business to the globalization processSince the glocal marketing strategies are related to the global enterprises? local marketing applications, second part of the study consists global strategies, the differences between global and glocal strategies. On the other hand the paper explains the impacts and results of the glocalization to the enterprises functions.Third section includes the glocal concept, glocal marketing mix, the glocal marketing strategies, moreover, the impacts and diffirences of the glocal marketing concept on the marketing mix elements has been exampled and commented.To clarify of the global organizations? own local marketing strategy applications which are applying in different markets, Carte D?or?s local marketing strategies, which is one of Unilever?s food solution brands, are taken as example. In the fourth part of the study, the problem, aim, importance, and hypothesis is indicated and accordingly interviews conducted in order to learn glocal marketing strategies of Carte D?or in Turkey then evaluations was made upon upcoming findingsLiterature part of this academic research is combined using of the authors statements and their literature also own comments on these literature was added to the paper. As application example, findings from the conducted interview of the Unilever?s Carte D?or has been evaluated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUfuk Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.subjectEkonomik etkien_US
dc.subjectEconomic effecten_US
dc.subjectGlokal pazarlamaen_US
dc.subjectGlocal marketingen_US
dc.subjectKüreselleşmeen_US
dc.subjectGlobalizationen_US
dc.subjectPazarlamaen_US
dc.subjectMarketingen_US
dc.subjectPazarlama yöntemlerien_US
dc.subjectMarketing methodsen_US
dc.titleKüreselleşme sürecinde glokal pazarlama stratejilerien_US
dc.title.alternativeThe glocal marketing strategies of globalization processen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.institutionauthorEkinci, Didem
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage155en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid265659en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record