Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİmer, Celalettin Sencer
dc.contributor.authorÇayır, Muhammed Emre
dc.date.accessioned2022-03-11T15:04:17Z
dc.date.available2022-03-11T15:04:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1FpylaxqoBeSpMwnT5MspBOXAdldyM1klUWqwcW73p7Q
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/4807
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Avrasyacılık düşüncesinin, Avrasya jeopolitiğinin en önemli unsurlarından bir tanesi olan Türkiye'nin dış politika tercihlerinde yaptığı etkiyi analiz etmektir. Avrasyacılığın tarihi, ideolojik, coğrafi ve sosyokültürel altyapısı incelenirken, politik tercihlere olan etkisi Avrasyacılığın doğduğu topraklar olan Rusya ve Türkiye örnekleri üzerinden değerlendirilmiştir. Eksen tartışmalarını sürdürürken kaçınılmaz olarak Türkiye'nin süregelen dış politika tercihleri ve dış politika eksenleri irdelenmiştir. Türk Dış Politikasının ana eksenleri olan statükocu ve batıcı yaklaşımların dış politik tercihlere olumlu ve olumsuz katkıları sorgulanmıştır. Avrasya bölgesinde jeopolitik ve jeostratejik gereklilikler üzerinde durulmuştur. Bu çalışma esnasında Avrasya Jeopolitiği bütün detaylarıyla incelenmiştir. Türk Dış Politikasında neden yeni bir eksen ihtiyacı olduğunu kavramak için Türkiye'nin Avrasya Jeopolitiği değerlendirilmiştir. Avrasyacılığın teoriden pratiğe izlemek için son dönemin en önemli fenomeni Alexander Dugin'in görüşleri masaya yatırılmıştır. Vladimir Putin'in Avrasyacılığı, Rus Dış Politikasında Avrasyacı örnekler çalışılmıştır. Rusya- Türkiye ilişkilerinde SU-24 uçak krizi ve 15 Temmuz sonrası yakınlaşmaların Avrasyacı düşünceyle bağlantıları sorgulanmıştır. Putin- Erdoğan ilişkileri, S-400 alım süreci, Suriye savaşı örneklerinde görüldüğü gibi bölgesel sorunlara bölgesel aktörlerin çözüm arayışları Avrasyacılık üzerinden okunmaya çalışılmıştır. Çalışmanın "Sonuç" bölümünde de görüleceği üzere, Avrasyacılık düşüncesi, Türk Dış Politikası için önemli bir seçenektir. Son dönemde batıyla, özellikle ABD ile ciddi sorunlar yaşayan, Avrupa Birliği üyelik süreci durma noktasına gelen Türkiye'nin, bölgesel ve küresel krizlerde çıkarları için Avrasya aktörleriyle birlikte hareket etmesinin gereği üzerinde durulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to analyze the impact of Euroasianism over Turkish foreign policy instruments. In this study, while the historical background of Euroasianism is taken in the hand in parallel with its sociocultural, ideologic and geographical dimensions. Furthermore, its effect to political preferences illustrated from Russian and Turkish oriented examples where the ideology of Euroasnianism has emerged. Inextricably, while Turkish foreign policy has been demonstrating a slide swift, its decision making progress is evaluated. Also, The positive and negative contributions of Status Quoist and Westernist approaches, which are the main axes of Turkish Foreign Policy, to foreign policy preferences have been questioned. Geopolitical and geostrategic requirements in the Eurasia region are emphasized. During this study, Eurasian Geopolitics has been studied in detail. Moreover, in order to comprehend why Turkey needs to figure out new strategic objectives, the Turkish approachment toward Euroasianism is evaluated. In order to comprehend the Eurasianism from theory to practice, the views of Alexander Dugin, the most important phenomenon of the last period, were discussed. Besides, Vladimir Putin's Eurasianism, Eurasian examples in Russian Foreign Policy have been studied. Also, the impact of Euroasianist approach to Russian-Turkish relations is evaluated in parallel with SU-24 crisis and 15 july coup attempt. Putin-Erdogan relations, the S-400 procurement process, the Syrian war and regional actors are aimed to be brought into light in an obvious way by taking Eurasianism into consideration with various dimensions. As can be seen in the "Conclusion" section of the study, the idea of Eurasianism is a crucial option for Turkish Foreign Policy. In the following years Turkey has been struggling with western actors such as US and EU in the political field. The suspension of Turkish accesion to EU can be demonstrated as an important example to this. Therefore, in order to preserve the national benefits at the abroad, it can be put forward as a requirement for Turkey to move along Euroasianist actors in the international field.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUfuk Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSiyasal Bilimleren_US
dc.subjectPolitical Scienceen_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectInternational Relationsen_US
dc.subjectAvrasyacılıken_US
dc.subjectEurasianismen_US
dc.subjectEksenen_US
dc.subjectAxisen_US
dc.subjectEksen kaymasıen_US
dc.subjectAxis shiften_US
dc.subjectJeopolitiken_US
dc.subjectGeopoliticen_US
dc.subjectRusyaen_US
dc.subjectRussiaen_US
dc.subjectTürk dış politikasıen_US
dc.subjectTurkish foreign policyen_US
dc.subjectTürk-Rus ilişkilerien_US
dc.subjectTurkish-Russian relationsen_US
dc.subjectUluslararası politikaen_US
dc.subjectInternational policyen_US
dc.subjectAvrasyacılıken_US
dc.subjectDış Politikaen_US
dc.subjectJeopolitiken_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectSSCBen_US
dc.subjectAvrasyaen_US
dc.subjectEksen Kaymasıen_US
dc.subjectEurasianismen_US
dc.subjectForeign Policyen_US
dc.subjectGeopoliticsen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectSSCBen_US
dc.subjectEurasiaen_US
dc.subjectA Shift of Axisen_US
dc.titleTürk dış politikasında eksen tartışmaları: Avrasyacılık düşüncesinin Türk dış politikasına etkisien_US
dc.title.alternativeA debate over shift of axis in Turkish foreign policy: The impact of Euroasianizm to Turkish foreign policyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalıen_US
dc.institutionauthorÇayır, Muhammed Emre
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage90en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid640031en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record