Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDerdiyok, Türkmen
dc.contributor.authorUğur, Sultan Semra
dc.date.accessioned2022-03-11T15:04:39Z
dc.date.available2022-03-11T15:04:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=8tbPippmWV_b-Irrn9YEAq75LQdFzlIuq9e839zhXG96RVJh2Cfg8ClvEM1THboU
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/4889
dc.description.abstractBu araştırmada tüketicilerin çevrim içi alışveriş yapma tercihlerini etkileyen unsurların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 18-25 yaş arasında, Ankara'da ikamet eden ve belirli sıklıklarda online alışveriş sitelerinden giyim ürünü satın alan tüketiciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem hacminin belirlenmesinde "N ? 1.000.000 olduğunda n=384 birim" ifadesi dikkate alınarak örneklem büyüklüğü en az 384 olacak şekilde planlanmıştır. Buna göre "www.googleform.com" online anket sitesinde online anket oluşturulmuş ve evrendeki birimlere ulaşılmıştır. Örnekleme yöntemi olarak kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama süreci sonunda analize dahil edilme kriterleri sağlayan 386 kişi örneklem içerisinde yer almıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından literatür taraması sonucunda hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında online anket formu üzerinden hazırlanan anket formu linki kullanılmış ve online alışveriş sitesi üzerinden belirli sıklıklarla alışveriş yapan bireylere ulaştırılması sağlanmıştır. Araştırmanın verilerinin analizinde SPSS 20 istatistik programı kullanılmıştır. Araştırmada yer alan ölçüm araçlarının geçerlilik çalışması için faktör analizi yapılmış olup, güvenirlik analizi için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı kullanılmıştır. Tüketicilerin tanıtıcı özellikleri yüzde ve frekans ile gösterilmiştir. Ölçeklerden alınan puanların tanımlayıcı istatistikleri ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler ve basıklık-çarpıklık değerleri ile gösterilmiştir. Araştırmada online satın almayı etkileyen unsurların etki düzeyi çoklu doğrusal regresyon analizi ile araştırılmıştır. Tüketicilerin online alışverişini etkileyen faktörler ile satın alma niyeti arasındaki ilişkinin incelenmesinde Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Ölçeklerden alınan puanların tüketicilerin tanıtıcı özelliklerine göre farklılık gösterme durumları t testi ve tek yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. Araştırmanın verileri %95 güven düzeyinde incelenmiştir. Sonuç olarak online platformlardan çeşitli sıklıklarla giyim alışverişi yapan tüketicilerin online satın alma niyetleri üzerindeki etkisinde web sitesinin güvenliğinin, aşinalık durumunun ve zaman tasarrufu sağladığına dair algının %95 güven düzeyinde istatistiksel bakımdan anlamlı ve pozitif yönlü etkisinin olduğu bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this research, it is aimed to determine the factors affecting the online shopping preferences of the consumers. The universe of the study consists of consumers aged 18-25, who live in Ankara and frequently purchase clothing products from online shopping sites. In determining the sample size of the study, the sample size was planned to be at least 384, taking into account the expression "when N ? 1.000.000, n = 384 units". Accordingly, an online questionnaire was created on the online survey site "www.googleform.com" and the units in the universe were reached. The convenience sampling method was used as the sampling method. At the end of the data collection process, 386 people who met the criteria for inclusion in the analysis were included in the sample. The questionnaire form prepared by the researcher as a result of the literature review was used as the data collection tool in the research. In collecting the data of the research, the questionnaire form link prepared on the online questionnaire form was used and it was ensured that it was conveyed to the individuals who shop regularly through the online shopping site. SPSS 20 statistical program was used to analyze the data of the study. Factor analysis was performed for the validity study of the measurement tools in the study, and the Cronbach Alpha reliability coefficient was used for the reliability analysis. The introductory characteristics of the consumers are shown in percentage and frequency. The descriptive statistics of the scores obtained from the scales are shown with mean, standard deviation, minimum and maximum values and kurtosis-skewness values. In the research, the effect level of the factors affecting online purchasing was investigated by multiple linear regression analysis. Pearson Correlation analysis was used to examine the relationship between online shopping factors and purchase intention of consumers. The differences in the scores obtained from the scales according to the introductory characteristics of the consumers were examined by t-test and one-way analysis of variance. The data of the research were analyzed at 95% confidence level. As a result, it has been found that the security of the website, familiarity status and the perception that it saves time have a statistically significant and positive effect at the 95% confidence level on the effect of online purchasing intentions of consumers who shop for clothing from online platforms at various frequencies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUfuk Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.subjectE-Ticareten_US
dc.subjectTüketici Davranışları.en_US
dc.subjectE-Commerceen_US
dc.subjectConsumer Behavior.en_US
dc.titleE-ticaretin Türkiye'deki gelişimi ve tüketicilerin internet alışverişlerini etkileyen unsurlaren_US
dc.title.alternativeThe development of e-commerce in Turkey and the factors affecting consumers' internet shoppingen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.institutionauthorUğur, Sultan Semra
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage96en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid671643en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record