Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzeroğlu, Ömer Faruk
dc.contributor.authorYalçınkaya, Sultan Feryal Oral
dc.date.accessioned2022-03-11T15:05:09Z
dc.date.available2022-03-11T15:05:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RjZwH00oMG4iNa5Sgvlggxuykv-VbsrBUOxII7wXiQhlfCVP-xVEEdeWkzRbLHCf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/4973
dc.description.abstractAnonim şirketlerin kendi payını iktisap etmesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile birlikte anonim şirketlerin kendi paylarının iktisabı yasaklanırken bu yasak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında sınırlı serbestlik altına alınmıştır. Anonim bir şirketin kendi payının iktisabının sağlanabilmesi için genel kurul tarafından yönetim kurulunun yetkilendirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda esas sermayenin yüzde onu oranında bir iktisap yapılması mümkündür. Bu iktisap işleminin yapılabilmesi için esas sermayenin yedek akçe oranına uygun olması gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu'nun m. 381 hükmüne göre bazı istisnai durumlar vardır. Kanun koyucu alacaklıların, pay sahiplerinin ve şirketin menfaatlerine yönelik bazı düzenlemeler yapmıştır. Çalışma kapsamında anonim şirketlerin kendi paylarının iktisabı konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında ele alınmıştır.en_US
dc.description.abstractThe acquisition of its share by joint stock companies is regulated under the Turkish Commercial Code No. 6102. While the acquisition of shares of joint stock companies was prohibited with the Turkish Commercial Code No. 6762, this ban was put under limited freedom under the Turkish Commercial Code No. 6102. In order for a joint stock company to acquire its own share, the board of directors must be authorized by the general assembly. At the same time, it is possible to acquire 10% of the basic capital. In order to make this acquisition, the basic capital must be in accordance with the reserve ratio. There are some exceptional cases according to m.381 of the Turkish Commercial Code. The legislator has made some arrangements for the interests of creditors, shareholders and the company. Within the scope of the study, acquisition of shares of joint stock companies has been handled within the scope of Turkish Commercial Code No. 6102.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUfuk Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectLawen_US
dc.subjectTürk Ticaret Kanunuen_US
dc.subject6102 sayılı Kanunen_US
dc.subjectAnonim Şirketleren_US
dc.subjectİktisapen_US
dc.subjectTurkish Commercial Codeen_US
dc.subjectLaw No. 6102en_US
dc.subjectJoint Stock Companiesen_US
dc.subjectAcquisitionen_US
dc.titleTürk ticaret kanunu hükümlerine göre anonim şirketlerin kendi payını iktisabıen_US
dc.title.alternativeAcquisition of its own share of joint stock companies according to the provisions of the turkish commercial codeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.institutionauthorYalçınkaya, Sultan Feryal Oral
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage137en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid700084en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record