Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğru, Çağlar
dc.contributor.authorAkın, Tuğçe
dc.date.accessioned2022-03-11T15:06:00Z
dc.date.available2022-03-11T15:06:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPHxAXnZEEgiKPyOLM0_P8quyDNMsM6M_rJLgpsW3m4X62
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/5090
dc.description.abstractTez çalışmamızın amacı; otantik liderliğin, örgütlerde çalışanların psikolojik sermaye ve iş performansına etkilerini ortaya koymaya çalışmaktır. Tez çalışması 3 bölümden oluşmaktadır. Tez çalışmasının birinci bölümünde; liderlik ile ilgili literatür taraması yapılmış daha sonra liderliğin alt başlıklarından ve çalışmanın esas konusu olan otantik liderlik ile ilgili kavramsal çerçeve, otantik liderliğin bileşenleri, özellikleri ve unsurlarından bahsedilmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde; pozitif psikoloji ve pozitif örgütsel davranışın temellerine dayanan psikolojik sermaye kavramı ve boyutları ile birlikte performans kavramı ile ilgili literatür taraması yapılmış daha sonra performans tanımları, iş performansı, performans değerleme kavramı olmak üzere performans çok boyutlu yönden ele alınmaktadır. Çalışmanın son bölümünde ise otantik liderliğin çalışanlar üzerinde psikolojik sermaye ve iş performansına etkilerinin tespiti için yapılan anket çalışması ile ilgili bulgulara ve sonuçlara yer verilmektedir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to display, the effects of the authentic leadership on personnel in psychological capital and job performance in the organization. This thesis consists of three main sections. In the first part; literature about leadership has been scanned and then subheadings of leadership and main of the study about authentic leadership conceptual framework, ingredients of authentic leadership and features mentioned it. In the second part; the concept and dimensions of psychological capital based on the foundations of positive psychology and positive organizational behavior are discussed in detail. At the same time literature about performance concept has been scanned and then performance definitions, job performance, performance valuation concept has been handled. As a last part; for to determine the effects of authentic leadership on personnel psychological capital and job performance the findings and results of the survey study are given.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUfuk Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.subjectLiderliken_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectOtantik liderliken_US
dc.subjectAuthentic leadershipen_US
dc.subjectOtantikliken_US
dc.subjectAuthenticityen_US
dc.subjectPerformansen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectPsikolojik sermayeen_US
dc.subjectPsychological capitalen_US
dc.subjectİş performansıen_US
dc.subjectJob performanceen_US
dc.titleOtantik liderliğin psikolojik sermaye ve iş performansına etkilerinin incelenmesi üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeResearch on the effect authentic leadersip on psychological capital and job performanceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.institutionauthorAkın, Tuğçe
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage134en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid610840en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record