Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAslan, Kudret
dc.contributor.authorAteş, Burcu Özge
dc.date.accessioned2022-03-11T15:07:50Z
dc.date.available2022-03-11T15:07:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wf-FPgY-5qjHEzEoOgvMs1xiaViKgMYwS6Ns1VZqYa9A1hg_ZMZb-ppizpuTzulS
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/5285
dc.description.abstractDevlet tarafından, adaletin temini bağımsız mahkemelerce yürütülen yargılama faaliyeti ile sağlanmaktadır. Bu sebeple bir hakkının ihlal edildiğini iddia etmekte olan kişilerin kendiliğinden hak almasının yasak olduğu hukuk sistemimizde yargı organlarına başvurulması gerekmektedir. Diğer pek çok kamu hizmetinden farklı olarak doğrudan yararlanmanın söz konusu olduğu yargılama hizmetleri sebebiyle kişilerin belirli mali külfetlere katlanması gerekmektedir. 2012 yılında 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden olan arabuluculuk hukuk sistemimize girmiş ve uyuşmazlıkların yargı yolu ile çözümlenmesine bir alternatif oluşturmuştur. Arabuluculuk yolu ile uyuşmazlık çözümünde taraflar, harç, gider avansı ve vekâlet ücreti gibi çeşitli masraflarla karşılaşmamakta ve bu sayede daha az maliyetle haklarına kavuşmaktadır. Bu çalışma ile amaçlanan, dava yolu ile uyuşmazlıkların çözümünde tarafların karşılaşacakları yargılama giderlerinin, arabuluculuk yolu ile uyuşmazlık çözümünde karşılaşacakları giderlere nazaran daha fazla olduğu hususunda fikir vermektir.en_US
dc.description.abstractBy government, provision of justice is provided by independent courts with judicial activity. Therefore in our judicial system in which people are prohibited from spontaneous rights it is necessary to be applied to judicial organs by people who claim that have violation of right. Different from many other public services with the reason of judicial services that directly benefiting is concerned and so people need to endure some financial burdens. In 2012, mediation law numbered 6325 in civil disputes and mediation that is one of the alternative dispute resolution methods entered in our legal system and it is an alternative to resolution of disputes by judicial remedy. In conflict resolution through mediation, parties don't pay any expense such as case fee, advance on costs and counsel fee, and so they have their rights with lower expense. In this study, it is aimed that parties pay higher litigation cost in resolution of disputes through litigation in comparison with resolution of disputes through mediation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUfuk Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectLawen_US
dc.titleArabuluculuk giderlerien_US
dc.title.alternativeMediation expensesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.institutionauthorAteş, Burcu Özge
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage112en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid653598en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record