Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkan, Burak
dc.contributor.authorBenli, İ. Teoman
dc.contributor.authorKaragüven, Doğaç
dc.contributor.authorKöken, Murat
dc.contributor.authorBülbül, Özgür
dc.contributor.authorYıldırım, Tuğrul
dc.contributor.authorÖzdoğan, Selçuk
dc.date.accessioned2022-03-10T19:43:49Z
dc.date.available2022-03-10T19:43:49Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn2147-5903
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/T1RVMU56RXg/taze
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/3806
dc.description.abstractVertebra deformitelerinde pediküler vidalar uzun zamandır kullanılmaktadır, ancak vidaların spinal kanala penetrasyonu sonucu nörolojik defisit oluşma riski, daha güvenli olduuna inanılan torakolomber (T12-L1) ve lomber bölgede kullanımı ile sınırlı kalmasına yol açmıştır. Son yıllarda, özellikle skolyotik deformitelerin tedavisinde torakal bölgede çengeller, lomber bölgede ise pediküler vidalardan oluşan hibrid sistemler yerine tüm vertebral seviyelere pediküler vida uygulaması yapılan 3. kuşak modern sistemler yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, dana vertebrasında, hem torakal, hem de lomber bölgede serbest el teknii ile transpediküler vida uygulaması sonrası ortaya çıkan malpozisyon oranının ve kanala veya vertebra cismi dışına penetrasyon olmaksızın vida yerleştirilen güvenli açısal aralıın saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, T1-L6 arası bütün olarak çıkartılan 10 adet taze dana omurgası kullanılmıştır. Bu omurlara vida uygulamasında acemi beş uygulayıcı tarafından, tüm vertebral seviyeye çift taraşı toplam 320 üçüncü kuşak pediküler vida konulmuştur. Tüm örnekler, 16 kesit bilgisayarlı tomografi ile spiral olarak taranmış, tüm vida pozisyonları gözden geçirilmiş ve sagital plana göre açılanmaları ölçülmüştür. Tüm vida uygulamaları, birlikte değerlendirildiğinde, konulan 320 vidanın 33 (% 10.3)’ünün malpozisyona sahip olduğu belirlenmitir. Bu malpozisyona sahip vidalardan 4 (% 1.2)’ü ciddi, 24 (% 7.5) ve 5 (% 1.6) hafif düzeyde penetrasyonu olduğu gözlenmiştir. Torakal ve lomber malpozisyon oranları karşılaştırıldığında, istatistikî olarak bir fark olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Torakal bölgede herhangi bir penetrasyon yapmaksızın pedikül içinde yer alan 185 vidanın ortalama 13.7° ± 5.8° açı ile konduğu, güvenli açı aralığının 4° ile 20° arasında olduğu belirlenmiştir. Lomber bölgede ise malpozisyona yol açmayan güvenli zonun 22° ile 34° arasında olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak kadavra ve cerrahi uygulamalarıyla benzer malpozisyon oranları elde edildiği göz önünde tutularak, pediküler vida uygulamalarında, öğrenme sürecinde, taze dana vertebrasının iyi bir model olduğu ileri sürülmüştür. Bu çalışmanın verilerine göre torakal ve lomber bölgedeki malpozisyon oranları benzer olduğu, güvenli açısal zona dikkat edildiği sürece, torakal bölgede pediküler vida uygulaması için komplikasyon riski açısından lomber bölgedekine ek olarak daha yüksek bir risk bulunmadığı fikri elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractPedicular screws were used in vertebra deformities for a long time, however, it lead to a limited use of them with the use of thoracolumbar (T12-L1) and lomber zone, which are believed to be safer, as a result of the penetration of the screws to the spinal canals the formation risk of neurological deficit. In recent years, especially instead of using hooks in the treatment of scoliosis deformations in thoracic zone and hybrid systems consisting of pedicular screws in lomber zone , 3rd generation modern systems were started to use prevalently on pedicular screw applications to all vertebral levels. In this study, it was aimed to determine safe angular interval where screws were installed without any rate of malposition and penetration to the canal or outside the vertebrate substance which happened after the application of transpedicular screw with free hand technique both in thoracic and lomber zone on calf vertebra. With this purpose, 10 fresh calf vertebral columns which were taken out as a whole between T1-L6 were used. In the application of screws to these vertebra, totally 320 double sided 3rd generation pedicular screws were installed on all vertebral levels by 5 inexperienced operators. All of the samples were scanned with 16 cross-section computerized tomography spirally, all screw positions were revised and their angles were measured according to sagital plan. When all screw applications were evaluated together, it was found that 33 of 360 screws (% 10.3) which were installed had malposition. It was observed that 4 of the screws (%1.2) which had malposition were serious, 24 (%7.5) and 5 (% 1.6) had slightly penetrated. When malposition rates on thoracic and lombar were compared, there was no difference statistically (p>0.05). Without causing any penetration on thoracic zone it was found that 185 screws, which took place in pedicul, were installed with 13.7° ± 5.8°, and safe angular distance was between 4° and 20°. It was determined that safe zone which did not lead to malposition in lomber zone was between 22° and 34°. As a consequence, it was put forward that fresh calf vertebra was a good model in learning process, and pedicular screw applications by considering similar malposition rates were obtained with surgical and cadaver applications. According to the data of this study, the malposition rates in thoracic and lumbar zone were similar, so long as paying attention to the safe angular zone; it was found that there wasn’t a higher risk of pedicular screw application in the thoracic zone in terms of complication risk in addition to lumbar zone.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofJournal of Turkish Spinal Surgeryen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.titleTaze dana torakal ve lomber omurgasına serbest el tekniği ile transpediküler vida uygulamasında açısal güvenli zonun araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe angular safe zone for the free hand technique tranpedicular screw application in the thoracic and lumbar fresh calf spineen_US
dc.typeotheren_US
dc.departmentUfuk Üniversitesien_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage11en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.identifier.trdizinidT1RVMU56RXg/tazeen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record