Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorOğuz, Ali Kemal
dc.contributor.authorKöse, Gülay
dc.date.accessioned2022-03-10T19:44:10Z
dc.date.available2022-03-10T19:44:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=MzP7PYssFqdb3WIjlroAkfBXt7i6t3CjvBgMuu0Abaq4cPO2Aj-Jp2xt66TPfGOR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/3875
dc.description.abstractTip 2 diyabetes mellituslu hastalarda D vitamini düzeyleri ile diyabetes mellitusun mikrovasküler komplikasyonları ve CRP düzeyi arasındaki ilişki. Hem diyabetes mellitus hem de D vitamini eksikliği dünya genelinde oldukça sık izlenmektedir. İlave olarak D vitamini, sahip olduğu pleiotropik aktiviteler ile potansiyel bir diyabet ve diyabetik komplikasyon risk azaltıcısı olarak dikkat çekmiştir. Bu kesitsel ve tanımlayıcı çalışma, tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda D vitamini düzeyleri ile diyabetes mellitusun mikrovasküler komplikasyonları ve CRP düzeyi arasındaki olası ilişkileri ortaya çıkarmayı hedefledi. Çalışmaya, 26 sağlıklı kontrol (Kontrol), 26 diyabet olgusu (DM) ve 26 mikrovasküler komplikasyonu olan diyabet olgusu (DM/Komp) olmak üzere, toplamda 78 birey dahil edildi. Diyabetik mikrovasküler komplikasyonlar için (nöropati, retinopati ve nefropati) dikkatli bir klinik ve laboratuar inceleme yapıldı ve total 25-hidroksi-vitamin D ve CRP düzeyleri ölçüldü. Kontrol, DM ve DM/Komp grupları önemli demografik özelliklerine (yaş ve cinsiyet) göre benzerdiler. D vitamini düzeyleri, DM/Komp grubunda (35.3?17.9 ?g/L), Kontrol grubuna (40.6?27.7 ?g/L) ve DM grubuna (41.5?23.4 ?g/L) oranla düşüktü. Aynı zamanda, mikrovasküler komplikasyon sayısı arttıkça, D vitamini düzeyi düşüş göstermekteydi (sadece 1 komplikasyonu olan DM/Komp grubunda D vitamini düzeyi 40.1?18.4 ?g/L iken, 2 ya da 3 komplikasyonu olan DM/Komp grubunda D vitamini düzeyi 27.7?14.9 ?g/L idi). Grupların CRP düzeyleri dikkate alındığında, en yüksek değerlerin DM/Komp grubunda (3.4?4.0 mg/L) gözlendiği belirlenirken, DM grubu değerleri Kontrol grubu değerlerinden yüksekti (sırasıyla 2.9?3.4 mg/L ve 2.0?1.6 mg/L). Son, ancak önemli bir diğer bulgu da, CRP düzeyleri ile hem VKİ (r = 0.42, p = 0.000) hem de karın çevresi ölçümü (r = 0.40, p = 0.000) arasındaki pozitif bağıntı idi. D vitamini düzeyleri mikrovasküler komplikasyonları olan diyabetik hastalarda düşüktür ve mikrovasküler komplikasyon sayısı arttıkça D vitamini düzeyleri daha da düşüş göstermektedir. Diyabetik mikrovasküler komplikasyonlar ile D vitamini eksikliği arasında nedensel bir ilişki gösterebilmek için, çok dikkatli tasarlanarak gerçekleştirilmiş çalışmalara ihtiyaç vardır.en_US
dc.description.abstractThe relationship between vitamin D levels and microvascular complications of diabetes mellitus and CRP levels in patients with type 2 diabetes mellitus. Both diabetes mellitus and vitamin D deficiency are highly prevalent worldwide. Additionally, with its pleiotropic activities, vitamin D has drawn attention as a potential diabetes and diabetic complications risk modifier. This cross-sectional descriptive study aimed to document any relationships between vitamin D levels and microvascular complications of diabetes mellitus and CRP levels in patients with type 2 diabetes mellitus. A total of 78 individuals, namely, 26 healthy controls (Control), 26 diabetes patients (DM), and 26 diabetic patients with microvascular complications (DM/Comp) were recruited. A careful clinical and laboratory investigation for diabetic microvascular complications (neuropathy, retinopathy, and nephropathy) was performed and total 25-hydroxy-vitamin D and CRP levels were measured. Control, DM, and DM/Comp groups were similar with respect to their main demographic (age and gender) properties. Vitamin D levels were lower in DM/Comp (35.3?17.9 ?g/L) with respect to Control (40.6?27.7 ?g/L) and DM (41.5?23.4 ?g/L). Also, as the count of the microvascular complications increased, the vitamin D level decreased (vitamin D level in DM/Comp with only 1 microvascular complication was 40.1?18.4 ?g/L while vitamin D level in DM/Comp with 2 or 3 microvascular complications was 27.7?14.9 ?g/L). With respect to CRP levels of the groups, it was documented that the highest values were observed in DM/Comp (3.4?4.0 mg/L) while the values in DM were higher than the values in Control (2.9?3.4 mg/L and 2.0?1.6 mg/L respectively). A final, albeit an important finding was the positive correlation between the CRP values and both the BMI (r = 0.42, p = 0.000) and the abdominal girth (r = 0.40, p = 0.000). Vitamin D levels are decreased in diabetic patients with microvascular complications and as the count of these complications increase the vitamin D levels further decrease. Meticulously designed and performed studies are needed to document a causal relationship between vitamin D deficiency and diabetic microvascular complications.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUfuk Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEndokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklarıen_US
dc.subjectEndocrinology and Metabolic Diseasesen_US
dc.subjectC reaktif proteinen_US
dc.subjectC reactive proteinen_US
dc.subjectDiabetes mellitusen_US
dc.subjectDiabetes mellitusen_US
dc.subjectDiabetes mellitus-tip 2en_US
dc.subjectDiabetes mellitus-type 2en_US
dc.subjectKomplikasyonlaren_US
dc.subjectComplicationsen_US
dc.subjectVitamin Den_US
dc.subjectVitamin Den_US
dc.subjectVitamin D eksikliğien_US
dc.subjectVitamin D deficiencyen_US
dc.subjectCRPen_US
dc.subjectD vitaminien_US
dc.subjectdiyabetes mellitusen_US
dc.subjectmikrovasküler komplikasyonlar.en_US
dc.subjectCRPen_US
dc.subjectdiabetes mellitusen_US
dc.subjectmicrovascular complicationsen_US
dc.subjectvitamin D.en_US
dc.titleTip 2 diyabetes mellituslu hastalarda D vitamini düzeyleri ile diyabetes mellitusun mikrovasküler komplikasyonlarıve CRP düzeyi arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between vitamin D levels and microvascular complications of diabetes mellitus and CRP levels in patients with type 2 diabetes mellitusen_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.departmentTıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.institutionauthorKöse, Gülay
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage61en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid501565en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record