Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorPabuçcu, Recai
dc.contributor.authorŞahin, Fulya Nasuhoğlu
dc.date.accessioned2022-03-10T19:53:58Z
dc.date.available2022-03-10T19:53:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wf-FPgY-5qjHEzEoOgvMs0vrq7F9Zt1Pykoc7ZlN7GSrZ6W43a5LXpxIh2bgTXi-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/4273
dc.description.abstractBu çalışma klivaj dönemi (3.gün) ve blastosist dönemi (5.gün) embriyo dondurma işlemi yapılan hastalarda donma çözme günündeki embriyo kalitesinin gebelik ve canlı doğum üzerine etkileri araştırılması amacıyla yapılmıştır. Bu c?alıs?ma 01.01.2017 ile 01.12.2019 tarihleri arasında Centrum Clinic Özel Ankara Kadın Sağlığı Merkezi'ne bas?vurarak YÜT uygulanan 40 yaş altı kadın homojen hasta grubu olan 104 infertil çifte ait veriler retrospektif olarak c?alıs?ma kapsamına alınmıs?tır. Araştırma genelinde dikkate alınan parametreler; kadın hastaların yas? aralıg?ı, endometrium kalınlığı, toplam oosit sayısı, fertilize oosit sayısı, fertilizasyon yüzdesi, dondurulmuş embriyo sayısı ve kalitesi, çözülmüş embriyo sayısı ve kalitesi, dondurulmuş embriyo transfer sayısı, DET sırasında embriyo kalitesi, klinik gebelik oranı, canlı doğum oranı, abortus oranlarına dair araştırılmış parametrelerdir. Bu c?alıs?mada 104 infertil çiftin embriyoları bas?ka bir siklusta c?o?zu?lerek transferi (DET) planlanmıs? olan klivaj dönemi embriyolarından oluşan 3. gün grubu ve blastosist dönemi embriyolarından oluşan 5. gün. grubu olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Kriyoprezarvasyon işlemi olarak vitrifikasyon yöntemi tercih edilmiştir. Yapılan çalışmada grupların donma günlerindeki ve çözülme günlerindeki morfolojik özellikleri değerlendirilerek grade 1,2,3 olarak derecelendirilmiş olup, kaliteleri karşılaştırılmıştır. Embriyoların transfer anında embriyo kaliteleri tekrar değerlendirilmiş olup iyi kalite embriyolarda (G1-G2) yüksek gebelik oranları elde edildiği gözlenmiştir. Sonuc? olarak, vitrifikasyon yöntemi ile kriyoprezarvasyonu yapılan embriyoların morfolojik özelliklerinin değerlendirilerek transfer anında iyi kalite embriyo transferinin yapılmasıyla klinik gebelik sonuçları ve canlı doğumlar üzerinde etkisinin bulunduğu gözlenmiştir. Klinik olarak daha iyi fikir sahibi olabilmek için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.en_US
dc.description.abstractThis retrospective study was conducted to investigate the effects of embryo quality on pregnancy and live birth in patients who underwent embryo freezing at cleavage period (3rd day) and blastocyst period (5th day). The data includes 104 infertile couples, who were a homogeneous patient group of women under age of 40, applied to the Centrum Clinic of Ankara Women's Health Center for assisted reproductive techniques. between January, 1 2017 and January, 1 2019. Parameters considered throughout the research; Age range of female patients, endometrial thickness, total oocyte count, fertilized oocyte count, fertilization percentage, frozen embryo number and quality, thawed embryo number and quality, frozen embryo transfer number, embryo quality during DET (frozen embryo transfer), clinical pregnancy rate, live birth rate, and abortion investigated. In this study, the embryos of 104 infertile couples were thawed in another cycle and transferred (DET) was planned for the 3rd day group consisting of cleavage period embryos and the 5th day group consisting of blastocyst embryos was included. Vitrification method has been preferred for the cryopreservation procedure. In the study, the morphological characteristics of the groups on freezing days and thawing days were evaluated and graded as grade 1,2,3 and their qualities were compared.The embryo quality at the time of transfer was re-evaluated and it was observed that high pregnancy rates were obtained in good quality embryos (G1-G2). As a result, it was observed that the morphological characteristics of embryos cryopreservation by vitrification method were evaluated and transfer of good quality embryos had an effect on clinical pregnancy outcomes and live births. More comprehensive studies are needed to have a better clinical opinion.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUfuk Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHistoloji ve Embriyolojien_US
dc.subjectHistology and Embryologyen_US
dc.titleEmbriyo kriyoprezervasyonu öncesi morfolojik kriterlerinin, donma günlerinin, çözme sonrası morfolojik kriterleriyle kıyaslanması ve bu oranların gebelik sonuçlarına etkisien_US
dc.title.alternativeMorphological criteria before embryo cryopreservation, freezing days, post-thawing morphological criteria and effects of these ratios on pregnancy outcomesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalıen_US
dc.institutionauthorŞahin, Fulya Nasuhoğlu
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage62en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid655734en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record