Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTuraçlı, Mustafa Erol
dc.contributor.authorDağdelen, Kenan
dc.date.accessioned2022-03-10T19:55:40Z
dc.date.available2022-03-10T19:55:40Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=rcbWnuqW6HxCZ_98ARapgiHOIXavlf5gaII6xvzJhsfarOfdDQ1X_en1ks9t5e0E
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/4438
dc.description.abstractSpektral domain optik koherens tomografi ile primer açık açılı glokomlu ve oküler hipertansiyonlu hastalarda optik sinir başı, retina sinir lifi tabakası ile nispeten yeni bir yaklaşım olan maküla morfolojik değişimlerini incelemek; meydana gelen yapısal değişimleri standart görme alanı yardımıyla fonksiyonel kayıplarla karşılaştırmak ve PAAG hastalarında erken evrede tanısal değeri en yüksek OKT parametrelerini belirlemek amaçlanmıştır.Çalışmaya Ocak?2009 ile Haziran?2012 tarihleri arasında Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Polikliniğine ilk kez başvuran veya takipli 62 PAAG hastası, 30 OH, 53 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Tüm katılımcıların OKT ile OSB, RSLT analizi ve maküla incelemesi yapıldı. OKT verileri görme alanı indeksleri ile karşılaştırıldı. Erken evre PAAG hastalarında tanısal değeri en yüksek OKT parametrelerinin belirlenmesi için ROC analizleri yapıldı. OKT sonuç olarak sağladığı objektif ve güvenilir peripapiller sinir lifi kalınlığı, maküla kalınlık ölçümleri ve optik disk parametreleri ile glokomun tanı ve takibinde hekimleri yönlendirebilecek değerli bilgiler sunmaktadır. Her ne kadar glokomda OSB değerlendirmesi ve kısmen yeni bir yöntemi olan maküler kalınlık analizi glokomlu hastalarının tanı ve takibinde önemli olsa da, RSLT incelenmesi hala en değerli parametre olarak gözükmektedir. Ayrıca maküla kalınlık analizlerinin RSLT incelemelerinden sonraki tanısal değerleri oldukça dikkat çekicidir. Ancak glokomlu hastaların değerlendirilmesinde tüm bu verilerin bir arada değerlendirilmesi önemlidir.en_US
dc.description.abstractThe objective of this study is to investigate the macular morphological changes, which is a relatively new approach, in the optical nerve head (ONH), retina nerve fiber layer (RNFL) with spectral domain optical coherence tomography (SD-OCT) in patients with primary open angle glaucoma (POAG) and ocular hypertension (OH); to compare the structural changes with functional losses with the help of Humphrey visual field (VF) test and to determine the OCT parameters, which have the highest diagnostic value at the early stage of POAG patients.62 POAG patients, 30 OH patients and 53 healthy volunteers visiting Ufuk University, Faculty of Medicine, Ophthalmology Department between January 2009 and June 2012 for the first time or for follow-up are included in the study.All patients underwent SD-OCT imaging. Macular thickness, RNFL thickness, and ONH parameters were measured in each case. The SD-OCT data were compared with VF parameters (MD and PSD). ROC analyses were performed in order to define the OCT parameters that have the highest diagnostic value in early stage POAG patients.In conclusion, OCT provides valuable information that can lead the ophthalmologist in the diagnosis and follow-up of glaucoma with objective and reliable peripapillary nerve fiber thickness, macular thickness measures, and optic disc parameters. Although ONH evaluation in glaucoma and macular thickness analysis, which is relatively a new method, are important in the diagnosis and follow-up of glaucoma patients, RNFL investigation still seems to be the most valuable parameter. In addition, the diagnostic value of macular thickness analyses after the RNFL investigation is highly remarkable. However, all these data need to be evaluated together in the evaluation of glaucoma patients.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUfuk Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGöz Hastalıklarıen_US
dc.subjectEye Diseasesen_US
dc.subjectGlokomen_US
dc.subjectGlaucomaen_US
dc.subjectGlokom-geniş açılıen_US
dc.subjectGlaucoma-open angleen_US
dc.subjectMakula dejenerasyonuen_US
dc.subjectMacular degenerationen_US
dc.subjectOküler hipertansiyonen_US
dc.subjectOcular hypertensionen_US
dc.subjectOptik siniren_US
dc.subjectOptic nerveen_US
dc.subjectOptik sinir hastalıklarıen_US
dc.subjectOptic nerve diseasesen_US
dc.subjectRetinaen_US
dc.subjectRetinaen_US
dc.subjectTomografi-optik koherensen_US
dc.subjectTomography-optical coherenceen_US
dc.titlePrimer açık açılı glokom ve oküler hipertansiyon olgularında optik sinir başı ve maküla yapısal değişimlerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of structural changes in the optic nerve head and macular region in primary open angle glaucoma and ocular hypertension casesen_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.departmentTıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.institutionauthorDağdelen, Kenan
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage126en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid324095en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record