Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGündoğdu, Sadi
dc.contributor.authorTopaloğlu, Nevriye
dc.date.accessioned2022-03-10T19:56:10Z
dc.date.available2022-03-10T19:56:10Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=zD1B0cW7zVr3VcnZjitVXjygGwZXbCeDyH73hIGJgpkC-RB-fs-yGrabqkdIsB4T
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/4478
dc.description.abstractGünümüzde kardiyak BT anjiografi koroner anatomiyi ve normal anatomik varyasyonları tanımlamakta önemli role sahiptir. Çalışmamızın amacı, 64 kesitli bilgisayarlı tomografi koroner anjiografi ile normal dal anatomisi ve koroner arter varyasyonlarının prevalansını tespit etmektir. Bu çalışmada 1000 hasta koroner arter varyasyonlar için değerlendirildi. Çalışmamızda dominans %85 sağ, %8.5 sol ve %6.4 codominant bulundu. Diagonal dal sayıları: bir %20.4, iki %44.9, üç %24.5, dört %8, beş %0.9, izlenmeyen %0.7 gözlendi.Değişik sayılarda obtuse marjinal (bir %33.1, iki %40, üç %19.7, dört %4.4, beş %0.3, izlenmeyen %2) ve septal dallar (bir %0.6, iki %5.2, üç %13.6, dört %17.4, beş %20.3, altı %18, yedi %9.2, sekiz %7.9, dokuz %2.9, on %1.7, onbir %0.9, oniki %0.1) izlendi. Septal dallar çoğunlukla LAD'den (%90.7) köken alır. Konus dal arteri (%96.7), sinus nod arteri (%92.7), atriyoventriküler nod arteri (%93.6) gibi küçük dallarda BT anjiografide izlenebilir. Sol ana koroner arter uzunluğu <1 cm (%45.4), 1-2 cm (%45.4), >2 cm (%8.6) olarak üç ölçüme ayrıldı. LAD en sık apeksin etrafında dönmesi şeklinde sonlanmaktadır (%84.2). Ramus intermedius dalı %28.7 vakada izlendi. Uzunluğu 20 mm ile 150 mm arasındadır. Myokardiyal köprüleşme vakaların %29.1'inde ve çoğunlukla orta LAD segmenti lokalizasyonunda gözlendi. Koroner varyasyon anomalilerinin dağılımı: 2 double LAD, 6 yüksek çıkış, 3 akut angle, 3 ayrı LAD ve LCX ostiumlar, 2 anevrizma, 1 fistül, 2 diffüz ektatik RCA'dir. Sonuç olarak, cerrahi ve perkutanöz işlem planlamada koroner anatomiyi bilmek önemlidir ve 64 kesitli BT anjiografi kompleks koroner anatomi ve varyasyonlarını belirlemede en faydalı yöntemlerden biridir.en_US
dc.description.abstractNowadays coronary CT angiography has an important role for describing the coronary anatomy and their normal variants. The purpose of our study was to determine the prevalance of variations in coronary arteries and their normal branch anatomy on 64-slice computer tomography coronary angiography. One thousand patients were assessed for coronary variants. In our study the dominance was right in 85%, left in 8,5% , codominant in 6,4%. The number of diagonal branches was observed: one 20.4%, two 44.9%, three 24.5%, four 8%, five 0.9%, none 0.7%. A variable number of marginals (one 33.1%, two 40%, three 19.7%, four 4.4%, five 0.3%, none 2%.) and septal branches (one 0.6%, two 5.2%, three 13.6%, four 17.4%, five 20.3%, six 18%, seven 9.2%, eight 7.9%, nine 2.9%, ten 1.7%, eleven 0.9%, twelve 0.1%.) were visualized. The septal branches mostly originated from LAD ( 90.7%). The smaller branches may be seen like conus branch artery (96.7%), sinus node artery (92.7%), atrioventriculer node artery (93.6%). The left main coronary artery length was divided into three dimensions which were <1 cm (45.4%), 1-2 cm (45.4%), >2 cm (8.6%). The termination of LAD which was curves around the apex (84.2%) was mostly seen. The ramus intermedius branch was present in the 28.7%. Their length was between 20 mm and 150 mm. Myocardial bridging was seen in 29.1% of the cases and mostly localized at the middle segment of LAD. The distributions of coronary variant anomalies were: 2 double LAD, 6 high take off, 3 acute angle, 3 separate ostium of LAD and LCX, 2 aneurysm, 1 fistula, 2 diffuse ectatic RCA. Consequently, the coronary anatomy is important for percutaneous or surgical planning and 64-slice CT-CA is one of the favorable techniques to determine the complex coronary anatomy and variations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUfuk Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRadyoloji ve Nükleer Tıpen_US
dc.subjectRadiology and Nuclear Medicineen_US
dc.subjectAnjiyografien_US
dc.subjectAngiographyen_US
dc.subjectAnjiyografi-dijital subtraksiyonen_US
dc.subjectAngiography-digital subtractionen_US
dc.subjectKardiaen_US
dc.subjectCardiaen_US
dc.subjectKoroner damar anomalilerien_US
dc.subjectCoronary vessel anomaliesen_US
dc.subjectKoroner damarlaren_US
dc.subjectCoronary vesselsen_US
dc.subjectMalformasyonlaren_US
dc.subjectAbnormalitiesen_US
dc.subjectTomografi-x ışınlı-bilgisayarlıen_US
dc.subjectTomography-x ray-computeden_US
dc.title1000 kişilik hasta populasyonunda koroner arter varyasyonlarının ve anomalilerinin 64 kesit koroner BT anjiografi ile değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of coronary variants and anomalies in 1000 patient population scanned with 64 slice CT coronary angiographyen_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.departmentTıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.institutionauthorTopaloğlu, Nevriye
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage73en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid281526en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record