Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKarabıyık, Ceyhun
dc.contributor.authorHazımlı, Arzu
dc.date.accessioned2022-03-11T15:07:52Z
dc.date.available2022-03-11T15:07:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Eb5EkakJlp3olBdo_wNEGV7jyHdLqeQTcJTlgyZQnUMFNVvqsyIP_eKQpT5z55nu
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/5288
dc.description.abstractBu çalışmada İngilizce öğretmenlerinin sıkıntıyı tolere etme ve tükenmişlik düzeylerinin yaş, deneyim, iş yükü, cinsiyet ve medeni durum değişkenleri yönünden incelenip, sıkıntıyı tolere etme ve tükenmişlik düzeyi ilişkisinin araştırılması hedeflenmiştir. Anketlerden elde edilen nicel sonuçlar ve görüşmelerden elde edilen nitel sonuçların sentezlenmesiyle karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Ankara'nın Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde devlet okullarında çalışan 307 İngilizce öğretmeni araştırmanın nicel kısmına katılarak, DTS ve MBI-ES anketlerine cevap vermişlerdir. 307 İngilizce öğretmeni içinden 8 gönüllü öğretmen de araştırmanın nitel kısmında yer alan görüşme bölümündeki sorulara cevap vermiştir. Nicel kısmında SPSS 22: tanımlayıcı istatistikler, Kolmogorov-Smirnov Normallik Testi, Kruskal-Wallis H-Testi, Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi, Mann-Whitney U Testi, Bağımsız Grup T-Testi ve Spearman's Rho Korelasyon Katsayısı Testleri kullanılmıştır. Araştırmanın nitel kısmında, kodlama ve görüşmelerdeki kodların sıklığını bulma yöntemlerine başvurulmuştur. Anket ve görüşmelerden elde edilen sonuçlar, İngilizce öğretmenlerinin sıkıntıyı tolere etme ve tükenmişlik düzeylerinin, yaş, deneyim, iş yükü, cinsiyet ve medeni durum değişkenleri yönünden önemli ve anlamlı düzeyde etkilenmediğini ortaya koymuştur. Buna karşın, İngilizce öğretmenlerinin duygusal tükenmişlik ve benlik yitimi boyutlarının seviyeleri ile sıkıntıyı tolere etme seviyeleri arasında negatif yönlü, anlamlı ve zayıf bir ilişki gözlenirken, kişisel başarma boyutu ve sıkıntıyı tolere etme seviyeleri arasında pozitif yönlü, anlamlı ve zayıf bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study aimed at finding out the differences in distress tolerance and burnout levels of EFL teachers with respect to the variables of age, experience, workload, gender, marital status and the relationship between distress tolerance and burnout. The mixed-method research design was used by synthesizing the quantitative data from the questionnaires and the qualitative data from the interviews. 307 EFL teachers working in public schools of Çankaya and Gölbaşı provinces of Ankara joined in the quantitative part of the study and answered the questions in DTS and MBI-ES questionnaires. 8 volunteer teachers out of 307 EFL teachers took part in the qualitative data collection phase of the study and answered the questions in the interview part. In the quantitative part of the study, SPSS 22 was used with different data analysis methods: Kolmogorov- Smirnov Normality Test, Kruskal-Wallis H-Test, Dunn's Multiple Comparison Test, Mann-Whitney U-Test, Independent Sample T-Test and Spearman's Rho Correlation Coefficient Test. In the qualitative part of this study, coding and analyzing the frequencies of the codes in the interviews were the methods applied. The results of the questionnaires and interviews revealed that EFL teachers' distress tolerance and burnout levels were not significantly affected by the variables of age, experience, workload, gender, and marital status. However, there was a negative, meaningful, weak correlation between emotional exhaustion, depersonalization levels and distress tolerance levels of EFL teachers while there was a positive, meaningful, weak correlation between their personal accomplishment dimension levels and distress tolerance levels.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUfuk Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim ve Öğretimen_US
dc.subjectEducation and Trainingen_US
dc.subjectBranş öğretmenlerien_US
dc.subjectBranch teachersen_US
dc.subjectSıkıntıyı tolere etmeen_US
dc.subjectDistress toleranceen_US
dc.subjectTükenmişliken_US
dc.subjectBurnouten_US
dc.subjectYabancı dil eğitimien_US
dc.subjectForeign language educationen_US
dc.subjectYabancı dil öğretimien_US
dc.subjectForeign language teachingen_US
dc.subjectÖğretmenleren_US
dc.subjectTeachersen_US
dc.subjectİngilizceen_US
dc.subjectEnglishen_US
dc.subjectİş stresien_US
dc.subjectJob stressen_US
dc.titleA research on distress tolerance and burnout levels of EFL teachers – Ankara exampleen_US
dc.title.alternativeİngilizce öğretmenlerinin sıkıntıyı tolere etme ve tükenmişlik düzeyleri üzerine bir araştırma - Ankara örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.institutionauthorHazımlı, Arzu
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage114en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid627850en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record